نيوشه چيست؟   

نيوشه يک واژه ی مرده است که درلغت نامه ی ده خدا آخرين معنی آن ضرب المثل ذکرشده .امروزاين واژه راآقای محمد صادقی زند ه کرده وکتاب ارزشمند نيوشه راروانه ی بازارکرده است.کتابی که درآن بيش از۱۶۰۰ضرب المثل نيشابوری شناوراست .همراه بامعانی واملای فونتيک بين المللی که شاهدمثال های شعری نيزقدمت برخی ازامثال رانمايش می دهد.خواندن اين کتاب رابه همه توصيه می کنيم .

لینک
دوشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٥ - غزل نیشابور