آی آدم ها يک نفرپروازکرده است   

 

      بايک غزل تازه ازايمان کرخی درخدمتتان هستيم مطمئن ام هيچ

کدام ازشماهانشنيده ايد:

 

يک نفرمرد غم سازکرديم

اشک راخوب آغازکرديم

يک نفرمرد ماشعرخوانديم

برسرشهر پروازکرديم

يک نفرمردمازندگی را

ازهمان لحظه آغازکرديم

شورمان تازه شد تاجهان را

درـ‌ تورادوست ...ـ ايجازکرديم

يک نفرمرد ماپرکشيديم

آسمان را سرافرازکرديم

دوستی مرد پس شعرمان را

وقف ابروی غماز کرديم

دست گرم غزل راگرفتيم

پاکت نامه رابازکرديم

دست گرم غزل راگرفتيم

گيس ناز تورابازکرديم

ازتوگفتيم ازتوشنفتيم

واژه رادم خور سازکرديم

باکسی ازتوچيزی نگفتيم

عشقمان راپس اندازکرديم

ناگهان يادمان رفت روزی

يک نفرمردغم سازکرديم...

 

 

لینک
یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤ - غزل نیشابور