سلام دوستان !

تاخير را به پای شاعرانگی ها بگذاريد . اگر موافقيد با هم غزلی استشمام کنيم ، دنبال من بياييد :

 

 

هی ! شاعری که آينه قاب ات گرفته است

با من بگو دل ات به چه بابت گرفته است ؟

 

جرم ات چه بوده است که اين سال های دور

حسی شبيه رنج و عذاب ات گرفته است

 

آرام بخش چشم کدامين پريش موی

تاثير کرده است که خواب ات گرفته است ؟

 

مثل انار در جريان بودی و ... همين !

دست کدام حور از آب ات گرفته است ؟

 

زهری که روزگار به ما داد نوش جان !

هی روزگار تيره ! شراب ات گرفته است

 

ای شاعر مغازله ها ! بی خيال شو !

خودکار تازه غسل جنابت گرفته است

                             شعر از : « عليرضا بديع »

 

عليرضا منتظر نقد های شما منتظر ايستاده بر درگاه ...

تا بهانه ای ديگر ...

لینک
دوشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٤ - غزل نیشابور