تبريک ويژه

     

 

 

                    

  طرح جلد

 

 

 غزل نيشابور به آقای:

  

علی رضا بديع

 

 شاعرخوب نيشابوری تبريک می گويد

واميدواراست درهمين روزهابتواندنقداين

کتاب رابه قلم يکی ازدوستان نيشابوری

عرضه کندفعلا يکی دونفرقول داده

اندنقدشان را به دست مابرسانند.فعلا می توانيد سری به

 

پرنده ترين ماهی

 

بزنيد تانقد اين کتاب رابخوانيدتابعد....

   غزل زير ازکارهای ايشان است که مجوزنداشته

درحبسيه های يک ماهی شريک باشد 

 

توبازاول شعرم رسیده ای چون «آ»

به احترام تومن «م»می شوم حالا

جناب«م»که برخوردمی کندبه الف

به جای قافیه لم می دهد دراین جا: ما

من وتوعاشق هم می شویم خیلی زود

تمام شهرخبردارشد:که این دوتا...

نگاه کن ! سی ویک حرف دیگراین شهر

«هـ»ی دوچشم شده اندتازه ازاین جا

به بعدکی جلو حرف های مردم راء

بگیرد؟ آخراین قصه چیست ؟واویلا!

«ب»و«ل»پشت سر«آ»که حرف می سازند

دو«آ»به بیت شش ام می رسند از«بالا»

چه سرنوشت بدی! ...«آ»مصمم است انگار

شبانه ترک کند شهرک الفبارا...

* * *

...وقهرکرده ام ازشهر: لاجرم جای

«الف»عوض شده درنبش بیت هابا«ي »

به ساکنان «الف بی »بگوکه من بودم

برای شهر«الفبا»شبیه یک پایه

توهم ببخش مرا! چون که باید عرض کنم

رسیده است به پایان کار آقای ...

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
ََََعلی

سلام اميدوارم حالت خوب باشد منم اهل نيشابور هستم سال نو را پيشاپيش تبريک ميگويم قربانت علی آرزومان